شـرکت فنی مهنــدسی سـاختمـانی صنعت سـازه لیان

(( SSL))  شـرکت فنی مهنــدسی سـاختمـانی صنعت سـازه لیان بابهره گیـری ازتـوان مـدیران با تجـربه و دارا بودن رتبه صـلاحیت پیمانکـاری پایه یک دررشته ساختمـان ابنیـه، پایه سه دررشتـه راه وترابـری، رتبـه دو تاسیسـات وتجهیـزات، رتبه چهـار رشتـه آب و رتبه پنـج رشته نفت و گاز و با حمایت مالی ومعنوی هلــدینگ پیشــرو باهدف انجام پـروژه های ساختمانی وراهسازی درراه سازندگی این مرز و بوم تشکیل شده است.

این شرکت با هدف قراردادن کیفیت، سرعت و تامین رضایت کارفرمایان محترم آمادگی خودرا جهت انجام پروژه عمرانیدرسطح خرد وکلان اعلام می دارد.