پیشرو حفار انرژی

شرکت پیشرو حفار انرژی با داشتن سابقه طولانی، حسن شهرت و دسترسی به منابع بین المللی قابل اعتماد، همواره برای ارائه خدمات تخصصـی و همچنین تامین مـواد و تجهیـزات مورد نیـاز پروژه های ساحلی و فرا سـاحلی آماده خدمت رسـانی می باشـد. سر فصل های زمینه فعالیت و اهداف اصلی این شرکت به اختصار بشرح زیر است: انجـام کلیه فعالیت ها و اقدامات اجرایی مرتبط با حوزه حفاری نفت و گاز در دریا و خشکـی با استانداردهای بین المللی و قابل قبول اعم از:

انجام کلیه خدمات فنی مهندسی و ارائه مشـاوره در زمینه پروژه های حفـاری و دکل داری و راه اندازی دستگاه ها و تهیه، تبیین و تدوین مقررات و دستور العمل های فنی مهندسی و ارائه نقطه نظرات فنی و قراردادی برای فراهم آوردن شرایط بهینه و مناسب بازاریابی و بکارگیری این دستگاه ها با توجه به شرایط مختلف کاریابی و قراردادی انجام کلیه امور بازرگانی و خرید و فروش خدمات و تجهیزات و تأمین هر نوع کالا و مواد لازم برای اجرای پروژه های ساحلی و فرا ساحلی.
این شرکت با مالکیت 2دستگاه نمودار گیری از گل توانسته است خدمات قابل توجه ای را در خشکی و دریا برای سیستم های حفاری چاه های نفت و گاز ارائه نماید.
از مهم ترین پروژه های انجام شده می توان به تآمین لوله های حفاری 5 7/8 برای شرکت پترو گوهر فرا ساحل کیش اشاره نمود.