تامین لوله و اتصالات پروژه متانول آپادانا خلیج فارس 1204 شرکت طراحی و مهندسی صنایع پتروشیمی

تامین لوله و اتصالات پروژه طرح الفین شرکت توسعه پتروشیمی کنگان

تامین لوله و اتصالات پروژه شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه

تامین لوله و اتصالات پروژهشرکت پتروشیمی آبادان

تامین لوله و اتصالات پروژه واحد شیربن سازی پتروشیمی بوعلی

تامین لوله و اتصالات پروژهواحد الفین پتروشیمی بوعلی

تامین لوله و اتصالات پروژه پتروشیمی کنگان