تامین اتصالات و لوله های کربن استیل و آلیاژی پتروشیمی صدف عسلویه

تامین لوله های کربن استیل شرکت پایساز پالایش نفت جی

تامین اتصالات و لوله پروژه گوره جاسک شرکت تلمبه خانه تلمبه شماره 2 شرکت آسفالت طوس

تامین اتصالات و لوله پروژه گوره جاسک شرکت تهران جنوب

تامین فلنج های پروژه پالایشگاه اصفهان شرکت نارگان

تامین فلنج های پروژه گوره جاسک شرکت پایندان تامین اتصالات و لوله پروژه جاسک شرکت پترو امید تابان هور

تامین لوله های پروژه فردایش کارخانه تغلبظ مس دره زار شرکت جهان پارس