اعضاء هیئت مدیره

هلدینگ پیشرو به واسطه اعضاء خود پیشرو است

نام و نام خانوادگی: مهندس محمود تقی زاده

سمت: مدیر عامل و مالک هلدینگ

نام ونام خانوادگی: محمدرضا بالاپور

سمت: مدیر روابط عمومی

نام و نام خانوادگی: مهندس مهدی حسین زاده

سمت: مدیر فروش

نام و نام خانوادگی: مدیر توسعه بازار

سمت: دکتر محمد مخلصی