پروژه های عام المنفعه

برای تامین رفاه مناطق محروم پیشرو هستیم

ساخت مدرسه در میاندوآب

طراحی و ساخت ۲۲ مجتمع خدماتی رفاهی بین راهی امام رضا (ع) در اقصی نقاط کشور جهت رفاه حال زائرین و مسافرین

ساخت مسجد در علی آباد

طراحی و ساخت ۲۲ مجتمع خدماتی رفاهی بین راهی امام رضا (ع) در اقصی نقاط کشور جهت رفاه حال زائرین و مسافرین

ساخت کتابخانه در یزد

طراحی و ساخت ۲۲ مجتمع خدماتی رفاهی بین راهی امام رضا (ع) در اقصی نقاط کشور جهت رفاه حال زائرین و مسافرین

ساخت کتابخانه در یزد

طراحی و ساخت ۲۲ مجتمع خدماتی رفاهی بین راهی امام رضا (ع) در اقصی نقاط کشور جهت رفاه حال زائرین و مسافرین

ساخت مدرسه در میاندوآب

طراحی و ساخت ۲۲ مجتمع خدماتی رفاهی بین راهی امام رضا (ع) در اقصی نقاط کشور جهت رفاه حال زائرین و مسافرین

ساخت مسجد در علی آباد

طراحی و ساخت ۲۲ مجتمع خدماتی رفاهی بین راهی امام رضا (ع) در اقصی نقاط کشور جهت رفاه حال زائرین و مسافرین