نمایشگاه ها و رویدادها

منتظر دیدارتان هستیم

timeline_pre_loader

هفدهمین نمایشگاه داخلی

بر گزاری نمایشگاه تجهیزات پیتروشمی در تاریخ ۹۵/۳/۴ در محل نمایشگاه بین المللی تهران

چهارمین نشست جهانی نفت و گاز

نشست مدیرعاملان شرکت های پتروشیمی آسیا در تاریخ ۹۴/۸/۲۵ در تهران

چهارمین نشست جهانی نفت و گاز

نشست مدیرعاملان شرکت های پتروشیمی آسیا در تاریخ ۹۴/۸/۲۵ در تهران

چهارمین نشست جهانی نفت و گاز

نشست مدیرعاملان شرکت های پتروشیمی آسیا در تاریخ ۹۴/۸/۲۵ در تهران

چهارمین نشست جهانی نفت و گاز

نشست مدیرعاملان شرکت های پتروشیمی آسیا در تاریخ ۹۴/۸/۲۵ در تهران

چهارمین نشست جهانی نفت و گاز

نشست مدیرعاملان شرکت های پتروشیمی آسیا در تاریخ ۹۴/۸/۲۵ در تهران